بله ،به طور کلی مصرف کپسول لینولایف باسایر داروها تداخلی ندارد.